Oulujärvi Leaderin arviointiin liittyvän kyselyn vastaajien kesken arvottiin S-ryhmän 50 euron arvoinen lahjakortti. Arvonnan voitti Mauri Saastamoinen Kajaanista.

 

 

Lähiruokaohjelman arviointi on valmis

Lähiruokaohjelman arvioinnin tilasi maa- ja metsätalousministeriö ja sen toteuttivat TK-Eval ja Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Arviointi tehtiin syys–marraskuun välisenä aikana 2018. Arviointiraportissa tarkastellaan Lähiruokaohjelman toteutumista ja tuloksia sekä annetaan arvio ohjelman alustavista pitkän aikavälin vaikutuksista lähiruokasektorin kehittymiseen. Arviointipäätelmien perusteella on myös laadittu suositukset siitä, millä tavoin lähiruokasektoria tulisi kehittää tulevaisuudessa.

Lähiruokaohjelman arviointiraportti

MMM:n tiedote Lähiruokaohjelman arvioinnista

 

 

Saaristopolitiikan arviointi on valmistunut

Maa- ja metsätalousministeriön Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatialta ja TK-Evalilta tilaama arviointi Suomessa harjoitetusta saaristopolitiikasta on valmistunut. Saaristopolitiikan arvioinnin tavoitteena on tukea voimassa olevan valtakunnallisen saaristo-ohjelman toteuttamista sekä pohjustaa tulevien kausien ja ohjelmien valmistelua. Lisäksi arvioinnin tavoitteena on tuottaa näkemyksiä siitä, miten saaristopolitiikkaa pitäisi kehittää tulevaisuudessa. Saaristopolitiikalta odotetaan uudistumista ja asemoitumista muihin keskeisiin politiikka-aloihin nähden.

Arvioinnin mukaan saaristolisät tulisi tulevaisuudessa mitoittaa saaristohaitan suuruuteen sekä saaristoväestön määrään perustuvan selkeän mittaluvun avulla. Mittaluvun tulisi olla hallintorajoista riippumaton, jolloin saaristopolitiikan toimijajoukkoa rajoittavista saaristokuntanimityksistä voitaisiin luopua. Siten pitkällä aikavälillä saaristoisuudelle saataisiin selkeä mittaluku. Saaristoväestön määrittelyssä on huomioitava monipaikkaisuus ja vapaa- ajan asutus. Valtionosuuksissa tulisi myös tarkastella saaristo- ja syrjäisyyslisien päällekkäisyyttä. Vesistöolosuhteet sekä kunnan sisäiset olosuhdevaihtelut tulisi huomioida nykyistä paremmin. Arviointi korostaa saaristoliikenteen keskeistä roolia saariston kehittämisessä. Riittävien edellytysten luomiseksi saariston elinvoimaisuuden kehittymiselle ja vahvuuksien hyödyntämiselle saaristoliikenteen toimintamalleja tulee tarkastella ennakkoluulottomasti. Arviointi suosittelee, että saaristopolitiikassa kehitettäisiin aiempaa enemmän eri politiikkojen välistä yhteistyötä. Saaristopolitiikan paikallista ulottuvuutta kannattaa edelleen vahvistaa yhteistyössä Leader-toimintaryhmien ja alueellisten kalatalousryhmien kanssa. Saaristoasiain neuvottelukunnan työtä tulee jatkaa nykymuodossaan. 

Saaristopolitiikan arviointiraportti (FI)

 

 

TK-Eval ja MDI arvioivat Luomuohjelman
 

Luomuohjelman arvioinnin tilasi maa- ja metsätalousministeriö ja sen toteuttivat Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI ja TK-Eval. Arviointi toteutettiin kesä–syyskuussa 2018. Arviointi perustui dokumentti- ja tilastoaineistoon, haastatteluihin, luomualan toimijoille suunnattuun kyselyyn sekä alueellisiin työpajoihin.
 
Arvioinnin perusteella hallituksen luomualan kehittämisohjelma on onnistunut nostamaan luomun näkyvyyttä sekä tiivistänyt toimijoiden välistä yhteistyötä. Lisäksi se on antanut toimijoille uskoa ja rohkeutta tarttua luomutuotantoon. Luomualan tulevaisuus näyttää positiiviselta, vaikka haasteitakin on. Luomalan kehittämisohjelmalla on edellytykset ja mahdollisuudet tukea luomualan kehittämistä tulevaisuudessakin, mutta kehittäminen vaatii myös euromääräisiä panostuksia sekä sidosryhmien laajaa osallistamista luomualan yhteiseen kehittämiseen, toteaa vastavalmistunut arviointi.

Luomuohjelman arviointiraportti

MMM:n tiedote

 

 

TK-Eval arvioi työttömien määräaikaishaastattelujen vaikuttavuutta

Viime vuoden alusta alkaen työttömät työnhakijat on haastateltu kolmen kuukauden välein. Haastattelujen aktivointi on yksi Sipilän hallituksen toimenpiteistä työllisyyden parantamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi. TK-Eval on mukana konsortiossa, joka on valittu toteuttamaan työttömien määräaikaishaastattelujen vaikuttavuuden arviointia.

Arvioinnilla pyritään tuottamaan tutkimuksellista ja näkemyksellistä tietoa erityisesti työvoimahallinnon toimivuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä työn tarjonnan vahvistamiseksi. Arviointi toteutetaan osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS). Tulokset valmistuvat vuoden 2018 aikana. Arviointikonsortion vetäjänä on MDI Public Oy ja kumppaneina TK-Evalin lisäksi Melkior Oy, Mikko Kesä Oy ja Arnkil Dialogues.

© 2018. TK-Eval. All Rights Reserved.